Brenntag's Responsible Care

Responsible Care

De Responsible Care filosofie onderschrijft het beginsel van ecologisch verantwoorde ontwikkeling, die een leidraad moet worden doorheen de hele bedrijfsvoering.
Deze filosofie beoogt dat zuivere lucht, onvervuild water en onaangetaste natuurlijke rijkdommen veilig gesteld zijn voor deze en toekomstige generaties.
De uitdaging is om verdere economische en sociale ontwikkeling te realiseren met volledig respect voor de gestelde ecologische doelstellingen.
Daarom, onderschrijft Brenntag in België ten volle de Responsible Care en de Responsible Care Convenant van de Belgische Syndicale Kamer van de Groothandel in Chemische Producten.

Beleidsverklaring

Brenntag in België, als ondertekenaar van de Responsible Care Convenant, verbindt zich om alles in het werk te stellen om de hoogst mogelijke graad te bereiken bij het beschermen van de gezondheid, van de veiligheid van haar werknemers, haar klanten en het publiek en het vrijwaren van onze leefomgeving.
Ons beleid is in overeenstemming met de wettelijke normen en zoveel mogelijk gericht op het minimaliseren van de risico's met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu.

Algemene Principes

Brenntag in België, als ondertekenaar van de Responsible Care Convenant, verklaart dat onze distributie-activiteiten de geldende normen van kwaliteit, veiligheid en milieu integreren en gericht zijn op de continue verbetering ervan. Wij verbinden ons om onze activiteiten volgens deze principes te beheren.
 1. De bezorgdheid van het publiek inzake de behandeling en het transport van chemische producten te erkennen en er gevolg aan te geven.
 2. De beschouwingen van gezondheid, veiligheid en milieu bij het behandelen van producten prioritair te stellen bij alle operaties in bestaande en nieuwe installaties.
 3. De interventiediensten van de overheid, de werknemers en het publiek te informeren over de productrisico's voor gezondheid en milieu en over de beschermende maatregelen volgens algemene kennis of zoals aanbevolen door de producenten.
 4. De klanten op hun vraag te informeren over de behandeling, het gebruik, het transport en de verwijdering van chemische stoffen in overeenstemming met de aanbevelingen van de producenten en volgens de principes en technieken van productbeheersing.
 5. De bediening van installaties zodanig te organiseren dat de veiligheid en gezondheid van de werknemers en het publiek in acht worden genomen.
 6. De bereidheid te hebben tot positieve samenwerking bij het oplossen van problemen verbonden aan de behandeling en de verwijdering van chemische stoffen.
 7. De samenwerking aan te gaan met de overheid en andere partijen bij het opstellen van wetten, reglementen en richtlijnen om de veiligheid te verzekeren en het milieu te respecteren.
 8. De filosofie en principes van Responsible Care te promoten via het uitwisselen van ervaringen en het verlenen van bijstand aan anderen die chemische producten vervaardigen, transporteren, verhandelen of verwijderen.

Operationele Richtlijnen

Brenntag in België volgt bovendien de omzetting van leidende principes van de Responsible Care Convenant in operationele richtlijnen voor
 • Het beheersen van de risico's verbonden aan onze distributie-activiteiten
 • Het vertalen van de principes in interne richtlijnen en procedures
 • Het verdelen van productinformatie
 • Het opslaan en behandelen van onze producten
 • Het transporteren van onze producten
 • Het omgaan met onze onderaannemers
 • Het uitvoeren van legale normen
 • Het opleiden en trainen van onze werknemers
 • Het vastleggen van interne en externe noodplannen
 • Het voorkomen en analyseren van ongevallen
 • Het communiceren met mensen buiten onze onderneming
Onze toewijding aan deze Gedragscode is bevestigd door het ondertekenen door de managing directors van de Brenntag-afdelingen in België van de Responsible Care Convenant van de Belgische Syndicale Kamer van de Groothandel in Chemische Producten.