Brenntag BRENNTAG NV Brenntag

Uw Commentaren en Vragen over deze website.

Uw commentaren, suggesties, vragen, ...

U kan ons schrijven in het Nederlands, Engels, Frans, Duits of Spaans.
Gelieven uw e-mail adres, telefoon of faxnummer te vermelden.

boven

Juridische Vrijwaring

Alle formulieren op deze site worden direct aan Brenntag Export en Brenntag N.V. doorgestuurd.
Alle paginas (tekst, layout, grafische elementen, ...) zijn auteursrechtelijk beschermd.
Copyright © 1998-2007 door Brenntag N.V.
Alle rechten voorbehouden. Uitgegeven in België. Niets uit deze website mag worden gebruikt of gereproduceerd in enige vorm of op enige wijze, of opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of opzoeksysteem, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, met uitzondering van korte citaten vervat in kritische artikels en besprekingen en met uitzondering van opslag in cache van internet browsers.
Het kopiëren of uitdrukken van welk deel dan ook van deze site voor elk ander doel dan uw eigen persoonlijk gebruik of gebruik strict binnen uw of uw werkgever's bedrijf is een schending van de Belgische wetten aangaande het auteursrecht.
Deze site wordt ter beschikking gesteld zoals hij is, zonder enige waarborg van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, overeenkomstig de inhoud van deze site, inclusief maar niet beperkt tot geimpliceerde garanties voor de kwaliteit, de werking, of de geschikheid van deze site voor eender welk omschreven doel.
Noch Brenntag Export, Brenntag N.V., noch onze ISP, noch de auteurs kunnen aansprakelijkheid worden gesteld door de gebruiker van deze site of door welke persoon of entiteit dan ook voor eender welke aansprakelijkheid, verlies of schade veroorzaakt of beweerd veroorzaakt op directe of indirecte wijze door het bezoeken van deze site of door eender welke informatie vermeld op de site.
Handelsmerken, tekens en dienstmerken op deze site kunnen geregistreerd en/of auteursrechterlijk beschermd zijn en mogen op geen enkele wijze of in geen enkele vorm misbruikt worden. Gebruik van een begrip of uitdrukking op deze Site mag niet beschouwd worden als invloed hebbend op de geldigheid van enig handelsmerk of dienstenmerk.

Alle personen opgenomen in de geautomatiseerde gegevensverwerkingsbestanden van Brenntag N.V., conform de Belgische wet van 8 december 1992 ter bescherming van de privacy voor de verwerking van persoonsgebonden gegevens, hebben het recht op inzage in de informatie bewaard over hen en hebben het recht deze informatie recht te zetten door middel van een schriftelijke aanvraag gericht aan onze kantoren. Bezoekers geven Brenntag N.V. toestemming alle gegevens over hun persoon of hun transacties met Brenntag N.V. of deze websites te bewaren en te verwerken in een of meerder geautomatiseerde gegevensbestanden. Zij geven Brenntag N.V. en haar websites het recht de aldus vergaarde gegevens voor elk en alle legale doeleinden te gebruiken.

Legal Notice and Disclaimer

All forms on this site are routed directly to Brenntag Export and Brenntag N.V..
All pages (text, layout, graphics, ...) on this site are copyrighted.
Copyright © 1998-2011 by Brenntag N.V.
All rights reserved. Published in Belgium. No part of this website may be used or reproduced in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without prior written permission of the publisher except in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews and except in case of cache memories for internet browsers.
Making copies or print outs of any part of this site for any other purpose other than your own personal use or strictly internal use within your or your employer's corporation is a violation of Belgian copyright laws.
This site is made available as is, without warranty of any kind, either express or implied, respecting the contents of this site, including but not limited to implied warranties for this site's quality, performance, or fitness for any particular purpose.
Neither Brenntag Export, Brenntag N.V., nor our ISP, nor myself shall be held liable to the visitor of this site or any other person or entity with respect to any liability, loss or damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by the visiting of this site or by any information mentioned on this site.
Trademarks, service marks and signs on this site may be registered and/or copyrighted and should not be abused in any way or form. Use of a term on this Site should not be regarded as affecting the validity of any trademark or service mark.

All persons recorded in the databases of Brenntag N.V., conform the Belgian law of 8 December 1992 for the protection of the privacy from the processing of personal data, have the right to take knowledge of the information held on them and have the right to have this information corrected by means of a written request to our offices. Visitors give Brenntag N.V. permission to store and process in one or more databases all data about their person or their transactions with Brenntag N.V. or its websites. They also empower Brenntag N.V. and its websites to use for any and all legal ends the information thus gathered.

boven